“ไอคอนสยาม” ร่วมสนับสนุนก่อสร้าง “ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน”

1 min read

“ไอคอนสยาม” ร่วมสนับสนุนก่อสร้าง “ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน”  เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  อนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไอคอนสยามมีนโยบายให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและอยู่คู่เคียงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมศักดิ์ศรีสืบไป  จึงได้ดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน

01 ตัวแทนจากประชาคมกะดีจีน-คลองสาน, ภาคีพัฒนา และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

ไอคอนสยาม จึงได้ร่วมมือกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC), ประชาคมกะดีจีน-คลองสาน อันประกอบด้วยบ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการของย่านกะดีจีน-คลองสาน และภาคีพัฒนาภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะผู้นำทางศาสนาทั้ง 3 ศาสนา ได้แก่ อิหม่าม นาวิน สาสนกูล มัสยิดกูวิติลอิสลาม, พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และคุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส  ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้คำแนะนำในการร่วมกันทำงานวางแผนพัฒนา “ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน”  มาอย่างต่อเนื่อง

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า อีกหนึ่งในหัวใจหลักของกิจกรรมเพื่อสังคมของไอคอนสยาม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ไอคอนสยามเห็นว่าศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสานนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างยิ่ง  จึงขออาสาเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการการวางแผนพัฒนาศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสานนี้ตั้งแต่เริ่มแรกในปีพ.ศ. 2558  โดยตลอดระยะเวลา 2 ปี ไอคอนสยามได้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จึงรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มศูนย์ชุมชนฯ ในพื้นที่กะดีจีน-คลองสานแห่งนี้  เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ศูนย์ชุมชนแห่งนี้เป็นตัวอย่างก้าวแรกในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ อีกมากมายในกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามมาหลายยุคสมัย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมการสร้างรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนสืบต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง  กล่าวว่า  แนวคิดในการก่อตั้ง “ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน”  เกิดจากการที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ-ธนบุรี เป็นย่านที่มีความลึกซึ้งและแข็งแกร่งทั้งในด้านประวัติศาสตร์และชุมชน ราวสิบปีให้หลังมานี้ คนจากทั้งในและนอก กะดีจีน-คลองสาน ได้ร่วมกันสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อฟื้นฟูย่านเก่าแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง  การจัดกิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราวในย่านนั้นมีข้อจำกัดเพราะส่วนใหญ่ไม่มีความถาวร ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาที่จับต้องได้ แม้ว่าชาวย่านฯ และภาคีภายนอกจะให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นเป็นลำดับก็ตาม  ชาวย่านกะดีจีน-คลองสาน จึงเสนอให้มีการจัดตั้ง  “ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน” หรือ KK-Center (Kadeejeen-Khlongsan Center) ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ทางสังคมของชาวย่านและเป็นประตูสู่ย่านสำหรับผู้มาเยือน

03 มรดกวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจาก 3 ศาสนา 4 ความเชื่อของย่านกะดีจีน-คลองสาน

ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2561  บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 250 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ติดกับลานริมน้ำเทศกิจซึ่งเป็นกึ่งกลางระหว่างย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน  ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของย่านที่มีระบบการคมนาคมที่สะดวกที่สุด ทั้งทางรถ ทางน้ำ และระบบรางในอนาคต  เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ใช้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น   เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านอย่างมีส่วนร่วม  อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็น “ประตูสู่ย่าน” เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว และจัดแสดงสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของย่าน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน อีกด้วย

You May Also Like

More From Author