แม่ตัวอย่าง ประจำพุทธศักราช 2560

แม่ตัวอย่าง ประจำพุทธศักราช 2560 

หม่อมหลวง ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แม่ตัวอย่าง ประจำพุทธศักราช 2560

แด่ คุณสุชาดา เมธาวิชิต และแม่ตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดย สมาคมคนของแผ่นดิน และกลุ่มสถานศึกษาเครือ ไทย-เทค เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เชิดชูเกียรติ และความสำเร็จ ของบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม และทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

โดยมี คุณชยุต เมธาวิชิตชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ 4 เหล่าทัพ, สมาชิก มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม และ อดีต อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (แห่งประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณ พสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล กรรมการ ศูนย์ คนดีศรีแผ่นดิน พร้อมคณะและญาติมิตร ร่วมแสดงความยินดี กับคุณแม่ตัวอย่างประจำปีทุกท่าน พิธีฯ จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

You May Also Like