กองบัญชาการกองทัพไทย และมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม

กองบัญชาการกองทัพไทย และมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม

184523กองบัญชาการกองทัพไทย และมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม โดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และ พลอากาศตรีหญิง ศิริภร หิตะศิริ ที่ปรึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) และเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง พร้อมคณะ นำผู้รับการอบรมรุ่นที่ 3 ซึ่งมีข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจที่มุ่งสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียนเตรียมทหาร และมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ

184505184510โดยมี พลตรีปัญญา ตุรงค์เรือง เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, พันเอก กนกพงษ์ จันทร์นวล รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และ พลเอก นรินทร์ แทบประสิทธิ์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ และ ดร. ณรงค์ โชควัฒนา พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

184527184532โดยมี พันเอกหญิง ศศิธร ทันศรี ประธานรุ่น และ ชยุต เมธาวิชิตชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 4 เหล่าทัพฯอดีต อุปนายก สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (แห่งประเทศไทย) พร้อมด้วยเพื่อนๆผู้เข้ารับการอบรม ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยความยินดี